Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1.1 Algemene voorwaarden Vullings Media: deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de productie van podcasts in of buiten de studio van Vullings Media
  1.2 De studio van Vullings Media is gevestigd op Marktstraat 6 in Venray.
  1.3 Podcastafnemer: degene met wie Vullings Media een podcastovereenkomst aangaat.
  1.4 Productieovereenkomst: een tussen Vullings Media en podcastafnemer gesloten overeenkomst voor productie van een door Vullings Media geregisseerde podcasts.
 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen die gedaan worden en overeengekomen door Vullings Media, in de breedste zin van het woord.
  2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat podcastafnemer akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden van Vullings Media.
  2.3 Vullings Media heeft het recht de algemene leveringsvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
  2.4 De laatste versie staat altijd gepubliceerd op de website vullingsmedia.nl
  2.5 Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit Vullings Media schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.
 3. Podcastproductie
  3.1 Een podcastovereenkomst komt tot stand per e-mail of ondertekening van de productieovereenkomst door de podcastafnemer
  3.2 Vullings Media stelt de studio beschikbaar voor de vooraf gereserveerde opnametijd en stelt deze ruimte op de daarin aangegeven datum beschikbaar.
  3.3 Tot de studioruimte behoort uitsluitend de gereserveerde ruimte overeengekomen met de podcastafnemer.
  3.4 Podcastafnemer dient zich te houden aan de afgesproken aanvangstijd en eindtijd.
  3.5 Activiteiten door de podcastafnemer die nodig zijn voor opbouw, inrichten of testen van apparatuur kunnen bij uitzondering in overleg eerder plaatsvinden dan vanaf de aanvangstijd van het gereserveerde dagdeel.
  3.6 Uitlopen na, of eerder aanvangen met opnames dan het overeengekomen tijdstip kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en per e-mail is bevestigd door Vullings Media.
  3.7 Voor de buiten de overeengekomen uren vallende periode zal een meerprijs bovenop het reguliere uurtarief worden doorberekend.
  3.8 Kosten van de podcastproductie zijn gebaseerd op vaste pakketprijzen. Indien er geen pakketprijs per seizoen is afgesproken, wordt een uurtarief van €75,00 per uur exclusief BTW doorbelast.
 4. Annuleren en wijzigen overeenkomst
  4.1 Na het tot stand komen van een productieovereenkomst kan de podcastafnemer de overeenkomst uitsluitend per e-mail wijzigen of annuleren. Zowel podcastafnemer als Vullings Media kunnen pas opzeggen ná een seizoen van 8 afleveringen.
  4.2 De podcastafnemer kan de datum van de voorgenomen podcast-opname tot 24 uur van te voren kosteloos wijzigen. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang wordt €100,- in rekening gebracht.
 5. Studio
  5.1 Podcastafnemer dient aanwijzingen van Vullings Media ten aanzien van het gebruik van de studio en materialen. 5.2 Podcastafnemer dient zich te houden aan het door Vullings Media vastgestelde maximum van 4 gasten.
  5.3 In de gehuurde studio mag door podcastafnemers niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van Vullings Media.
  5.4 podcastafnemer dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken.
 6. Technische faciliteiten
  6.1 De bediening of verplaatsing van audio en videoapparatuur van Vullings Media mag alleen geschieden door technici van Vullings Media. Geluidsapparatuur is in overleg vrij te bedienen door podcastafnemer.
  6.2 Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening zal op de podcastafnemer worden verhaald.
  6.3 Gebruik van door podcastafnemer mee te brengen eigen apparatuur alleen geschieden na overleg en toestemming van Vullings Media.
  6.4 Podcastafnemer is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.
 7. Betaling
  7.1 Productiekosten van de podcast dienen door podcastafnemer te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum
  7.2 Indien de factuur door de podcastafnemer niet wordt voldaan is de podcastafnemer gehouden buitengerechtelijke kosten en/of incassokosten aan Vullings Media te betalen.
  7.3 Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 8. Huisregels
  8.1 Alle podcastafnemers en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en het vluchtplan en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. De huisregels en het vluchtplan zijn op verschillende plaatsen in het bedrijfsverzamelpand op Marktstraat 6, waar de studio van Vullings Media is gesitueerd, opgehangen.
 9. Aansprakelijkheid
  9.1 Vullings Media is in een enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van aanwezige kleding en/of andere goederen.
  9.2 Vullings Media draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Podcastafnemer of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
  9.3 Vullings Media behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verplaatsen, zonder dat Vullings Media aansprakelijk is voor beschadiging
  9.4 Vullings Media is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten die ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van podcastafnemers en gebruikers van Vullings Media. 9.5 Podcastafnemers is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra en Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniing Buma//Stemra en Videma of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten en vrijwaart Vullings Media geheel terzake van enige aanspraak van in dit artikel genoemden ter zake van verschuldigde muziek auteursrechten uit hoofde van de muziek die podcastafnemer in de studio van Vullings Media ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.
  9.6 Podcastafnemer wordt volledig aansprakelijk gehouden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de podcastafnemer welke op enige wijze schade toebrengen aan Vullings Media.
  9.7 Indien een specifiek artikel van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige artikelen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
  9.8 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van de productieovereenkomst tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de podcastafnemer.
  9.9 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade geleden door Vullings Media zullen op de podcastafnemer worden verhaald.
 10. Overmacht
  10.1 Vullings Media is niet aansprakelijk, indien en voor zover de verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijke niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in het gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Vullings Media alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  10.3 Vullings Media behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Vullings Media gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  10.4 Indien Vullings Media bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het steeds geleverde c.. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract is. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
  10.5 Vullings Media aanvaardt nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar klanten/podcastafnemers inzake de productie van de podcast productie.
  10.6 Vullings Media is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de podcastafnemer, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van de podcastproductie welke met de klant/podcastafnemer overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 9 beschreven.
 11. Ontbinding van de productieovereenkomst
  11.1 Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van Vullings Media is mogelijk indien er sprake is van: het niet nakomen van verplichten door podcastafnemer zoals vastgelegd in productieovereenkomt. Wangebruik door podcastafnemers (of gebruikers). Het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door podcastafnemer aan Vullings Media.
  11.2 Vullings Media zal dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding
 12. Toepassen recht bij geschillen
  12.1 In geval van geschillen tussen Vullings Media en podcastafnemer is het Nederlandse recht van toepassing.
  12.2 Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Vullings Media.
 13. Algemene bepalingen
  13.1 Vullings Media is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.